China Heavyweight

  • Runtime: 2012
  • Genre: Documentary Feature
  • Cast:

    QI Moxiang, HE Zongli, MIAO Yunfei, Master ZHAO Zhong, YE Xinchun

  • Director: CA
  • Production: KinoSmith
  • IMBD: IMBD.com